top of page

Avtal

Här hittar du de senaste avtalstexterna. När de kommer i PDF form kan du ladda de ner genom att klicka på bilden.

2E6051F0-4467-4C4B-BE79-3021B09AE425.jpeg
60821DA5-0771-4C34-9CF9-AC416F35A341.jpeg

UKTA 2022-25 - nya avtalstexten hittar du här!

UKTA 2020-21 Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för

undervisningspersonal

 

AKTA 2020-21 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

 

Lönekollektivavtal och andra intressanta avtal och överenskommelser

 

Pandemiersättning - Obs, överenskommelse! (mars 2021)

Det finns en pandemiersättningsöverenskommelse som ger den som undervisa en elev som har satts i karantän en möjlighet att välja mellan att ge en vikarie materialet eller att livestreama sin undervisning till eleven och få då en 30% timersättning för det. 

IP/ÅP ersättning 2019

Här hittar du avtalet för den lokala fördelningspotten från 2019 som PDF.

LÖNEJUSTERINGAR 2018-2019 


Allmän förhöjning 1.5.2018

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,17 procent. Det individuella tillägget enligt UKTA del A § 11 höjs med 1,17 procent. 
 

Allmän förhöjning 1.4.2019

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,99 procent. Det individuella tillägget enligt UKTA del A § 11 höjs med 0,99 procent. 
 

Lokal justeringspott 1.8.2019

Den lokala justeringspotten från 1.8.2019 är 0,90 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollek-tivavtalet för undervisningspersonal och kommer att fördelas centralt. Parterna har kommit överens om att koppla den lokala justeringspotten till extra arbete som modellen stöd för lärande och skolgång medför. Parterna utformar en gemensam skrivning som skickas ut senare till kommunerna och kommunalförbunden. 
 

Engångspott i januari 2019

I samband med lönebetalningen för januari 2019 betalas en separat engångspott på 9,2 procent av den anställdes ordinarie lön enligt UKTA del A § 21 till tjänsteinnehavare och arbets-tagare. 

Hur engångspotten beräknas beror på vilket avtalsområde den anställde omfattats av 31.12.2018. Om anställningen upphört före denna dag beräknas engångspotten enligt bestämmelserna för det avtalsområde som tillämpades på den anställde när anställningen upphörde. Se cirkuläret för respektive avtalsområde. Engångspotten beräknas på den ordinarie lönen för no-vember 2018. 

Tillämpningsanvisning för UKTA:
För de lärare vars lön baserar sig på undervisningstimmar som hållits används såsom lönefaktor som motsvarar den ordinarie lönen beloppet av de timarvoden som i genomsnitt betalats till läraren per månad. Sådana lärare är timlärare i bisyssla samt timlärare i del C (medborgarinstitut). När beloppet räknas ut används det timantal som fastställts i lärarens arbetsplan. 

För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltids-procent som gällde 18.11.2018. 

Anvisningar om engångspotten ges i senare cirkulär. 

Andra ändringar med kostnadseffekt

1.5.2018/1.8.2018 

I bestämmelserna för grundskolan (del B gemen-samma bestämmelser, del B bilaga 1 och del D skolledaravtalet) har det gjorts ändringar som gör det lättare att organisera chefsarbetet och fördela resurserna för detta arbete. Ändringarna höjer grundlönen och den uppgiftsrelaterade lönen för en del lönegrupper. Se bilaga 3 till detta cirkulär för närmare information. 

1.8.2018 

Del B grundskolan III arbetstid § 18 inräknande av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyl-digheten gäller också timlärare i huvudsyssla. 

1.12.2018 

De årsbundna tilläggens vikt minskas för lärare i grundskolor samt medborgarinstitut. Det årsbundna tillägget efter 8 år minskas med 1 procent. Samtidigt höjs grundlönerna och de uppgiftsrelate-rade lönerna med 1 procent för alla dessa lärare. Gäller från 1.12.2018. Närmare information i senare cirkulär. 

Övriga materiella ändringar skickas information om i senare cirkulär. 

ÄNDRINGAR I AKTA SOM SKA TILLÄMPAS

Lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 mom. 1) från 1.5.2018

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter från 1.5.2018 minst 2084,60 euro i månaden plus ett eventuellt individuellt tillägg och eventuellt årstillägg. ​

Ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig (AKTA kap. II § 5 protokollsan-teckning)

Ersättning till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfullmäktig är 94 euro i månaden från 1.5.2018. 

Sjuklön vid invalidpension eller rehabiliteringsstöd (AKTA kap. V § 2 mom. 9)

Bestämmelsen i AKTA 2017 § 4 om sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd har slopats och en del har överförts till AKTA 2018-2019 § 2 mom. 9 och § 4.mom 2. Tillämpningsanvisning. Anvisningar ges i senare AKTA-cirkulär. 

Lön under faderskapsledighet (AKTA kap. V § 8 )

Den avlönade faderskapsledigheten har förlängts så att det från 1.3.2018 betalas full lön för de första 12 vardagarna. Om en del eller alla de 12 första vardagarna av faderskaps-ledigheten har tagits ut efter 28.2.2018 och oavlönad fader-skapsledighet har beviljats enligt den tidigare bestämmelsen för de vardagar som överstiger sex, korrigeras lönebetal-ningen så att den motsvarar den nya bestämmelsen som gäller från 1.3.2018. 

Förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10 mom. 1)

Förtroendemannaersättningen till en huvudförtroendeman höjs 1.5.2018. 

bottom of page