top of page

Medlemsavgift

På det senaste höstmötet bestämdes att medlemsavgiften i Ålands lärarföreningen r.f.  är 0 €. De fackliga avgifterna överförs till FSL och fås andelsvis tillbaka därifrån.

Den centrala medlemsavgiften fastställs av förbundets fullmäktige. 

Utdrag ur stadgarna:

§ 5 Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan antas utexaminerade lärare, pensionerade lärare, personer som tjänstgör i undervisningsarbete inom bildningsväsendet eller i övrigt tjänstgör för bevakandet av lärarnas förmåner. En funktionär i föreningen eller förbundet kan också antas som medlem i föreningen. Medlemmar antas av föreningens styrelse. Ett medlemskap gäller från den dag den skriftliga anhållan om medlemskap är daterad.

bottom of page